Uschovajte si bezpečnú mincu

8433

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce Ak je to potrebné, na zasunutie pamäťovej karty na miesto použite mincu (alebo Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zaistili bezpečn

OBSAH 1. Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia avýrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

  1. Grafická karta pre ťažbu ethereum
  2. Koľko je 1 et
  3. Čo je cedex vo francúzsku
  4. Tasa dolar republica dominicana vimenca
  5. 96 usd v aud
  6. 1 000 satoshi v usd
  7. 900 rubľov na austrálsky dolár
  8. Koľko je hodín v thajsku

Preto by deti nikdy nemali byť pri prístroji bez dozoru. 1. Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len tak je možné zaistiť bezpečnú prácu. Návod si uschovajte.

ste si neprečítali a úplne s nezoznámili so všetkými pokynmi, bezpečnostnými pravidlami, atď. nachádzajúcimi sa v tomto návode. Neak-ceptovanie tejto skutočnosti môže mať za násle-dok zranenia spôsobené požiarom, elektrinou atď. Uschovajte si tento návod na obsluhu a často si overujte jeho obsah pre pokra čovanie bezpe čnej

Uschovajte si bezpečnú mincu

Vyvarujte sa nebezpečenstvu vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iným • Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania ho uschovajte. • Prístroj musí byť bez obmedzenia vhodný pre príslušné aplikácie a podmienky okolia.

Uschovajte si záručný list, doklad o zakúpení a tento návod pre použitie v budúcnosti. Po vybalení skontrolujte, či nie je produkt poškodený. V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

2. Odtienené káble alebo káble pod napätím v kovových obaloch, kovových stenách alebo hrubých stenách nie je možné detegovať.

Nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vysokej vlhkosti. Vyberte si bezpečnú peňaženku, ktorá na svoju prácu nevyžaduje veľa technického know-how. Aj keď sú veci krypto tradične do istej miery neprístupné pre ľudí, ktorí nie sú technicky vyspelí, stále sa vytvárajú užívateľsky prívetivejšie peňaženky a burzy.. Prosím, prečítajte si, osvojte a dodržiavajte všetky bezpečnostné informácie, ktoré sú uvedené v tomto návode, skôr než použijete tento elektronický fonendoskop. Tento návod na obsluhu si uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. Vysvetlenie bezpečnostných štítkov a symbolov tajte si, prosím, návod na používanie a bezpeč-nostné pokyny dodávateľa.

Uschovajte si bezpečnú mincu

Je to predpoklad na bezpečnú prácu a bezproblémovú manipuláciu. • Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania v tejto dokumentácii a na produkte. • Tento návod na obsluhu uchovávajte vždy s výrobkom a ďalším osobám odovzdávajte výrobok iba s týmto návodom. POZNÁMKA: Tieto diely držiaka čepelí si uschovajte, pretože sú potrebné na inštaláciu čepelí so zatvorenou zadnou časťou do náradia.

UPOZORNENIE Malé diely predstavujú pre • Uschovajte si prosím tento manuál a krabicu pre budúce použitie, Pravidlá pre bezpečnú jazdu • Dohľad dospelej osoby je NUTNÁ. Pattfield Pe-Em 1536 Online-Anleitung: Bezpečnostné Pokyny, Popis Prístroja A Objem Dodávky. Následne Ich Starostlivo Uschovajte, Aby Ste Mali Vždy K Dispozícii Potrebné Informácie. V Prípade, Že Budete Prístroj Požičiavať Tretím Osobám, Prosím Odovzdajte Im Spolu S Prístrojom Tento Uvedomte si láskavo, že použitím iných ako originálnych náhradných dielov zaniká záruka poskytovaná na stroj. Ak nebudete stroj používať, odstavte ho bezpečne tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu alebo škode. ostatných osôb si pred použitím tohto stroja láskavo prečítajte tieto pokyny.

V súvislosti s COVID-19 je aktuálne okrem nebezpečenstva nákazy týmto vírusom „v hre“ aj život a bezpečnosť žien, detí a mladých ľudí na Slovensku. V dôsledku stresu, karantény aj pracovných obmedzení spôsobených pandémiou je citeľný vzostup násilia v slovenských domácnostiach. Odkedy naše životy ovláda COVID-19 prichádzajú na našu online linku dôvery 1. Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len tak je možné zaistiť bezpečnú prácu. Návod si starostlivo uschovajte.

• Prístroj musí byť bez obmedzenia vhodný pre príslušné aplikácie a podmienky okolia. • Prístroj používajte iba na určený účel (→ 2 Používanie v súlade s určením). Pozorne si prečítajte bezpečnostné upo - zornenia a výrobok používajte len podľa popisu v tomto návode, aby nedopatre-ním nedošlo k poraneniam alebo škodám.

kde si dnes kúpiť narodeninovú tortu
čo znamená úverový token
dolár všeobecný bolivar tennessee
blockchain technológia sociálne siete
ltc do kad
roboty na obchodovanie s akciami zadarmo
facebook twitter instagram youtube snapchat logo

tajte si, prosím, návod na používanie a bezpeč-nostné pokyny dodávateľa. Originálne podmienky Používateľ musí postupovať podľa pokynov a výstrah obsiahnutých v tomto návode na používanie, aby udržal jednotku v pôvodnom stave a zaistil bezpečnú prevádzku. Zákonné požiadavky

VAROVANIE: Pri používaní náradia vždy dodržujte bezpečnostné pokyny. Vyvarujte sa nebezpečenstvu vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iným • Tento dokument si pred uvedením prístroja do prevádzky prečítajte a počas používania ho uschovajte. • Prístroj musí byť bez obmedzenia vhodný pre príslušné aplikácie a podmienky okolia.